لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوی آموزشی ریاضی- پایه سوم

احتمال

****

جمع و تفریق با جدول 

***

حل مسئله 4

****

حل مسئله 3

***

حل مسئله 2

****

حل مسئله 1

***

مساحت 3

***

مساحت 2

***

مساحت 

***

قطر 

***

خط موازی 

****

تقسیم روی محور

***

تقسیم

***

توزیع پذیری

***

حل مسئله با ضرب 

**

جابه جایی ضرب 

****

ضرب به روش مستطیلی 

***

ضرب روی محور 

****

دایره

***

زاویه

***

مقایسه کسر 

****

 

تساوی کسر 

***

الگو ها 2 (فصل 1 )

***

الگو ها 1 (فصل 1 )

 

***

کسرهای معروف 

***

کسر در محور 

***

کسر مخلوط

***

کسر در ساعت

***

کسر در اندازه گیری 

***

کسر 2

***

فصل 3 - کسر 

***

فصل 3 - حل مسئله

****

کیلوگرم و گرم 

***

کیلومتر و متر 

****

تقریب

****

ارزش پول 

***

مقایسه اعداد 

***

ضرب 

***

ریال و تومان

***

ارزش مکانی عددهای چهار رقمی 

****

حل مسئله 2 ( فصل 2 )

****

حل مسئله 1 ( فصل 2 )

***

 

عدد هزار 

شمارش چندتا چندتا 

***

الگو ها 2

****

الگوها 1