لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوهای آموزشی ریاضی-پایه چهارم

***

تصحیح کاربرگ چهار مغز13

***

تصحیح کاربرگ چهار مغز 12

***

تدریس تقسیم بر عدد دو رقمی

(5 قسمت است.به ترتیب و با دقت ببینید.)

***

قسمت پنجم

***

قسمت چهارم

***

قسمت سوم

***

قسمت دوم

***

قسمت اول

***

تدریس تقسیم بر عدد یک رقمی

(6 قسمت است.به ترتیب و با دقت ببینید)

***

قسمت ششم

***

قسمت پنجم

***

قسمت چهارم

***

قسمت سوم

***

قسمت دوم

***

قسمت اول

***

تصحیح کاربرگ چهار مغز 14

***

تصحیح کاربرگ چهار مغز 11

***

تدریس تقریب هزارگان

***

تدریس تقریب صدگان

***

تدریس تقریب

***

یادآوری تقریب مرتبه ی دهگان

***

تصحیح کاربرگ چهار مغز 10

***

تصحیح کاربرگ چهار مغز 9

***

تصحیح کاربرگ چهار مغز 8

***

تدریس ضرب عدد دو رقمی در دو رقمی

قسمت دوم

***

تدریس ضرب عدد دو رقمی در دو رقمی

قسمت اول

***

تدریس ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی

قسمت دوم

***

تدریس ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی

قسمت اول