لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوهای آموزشی ریاضی-پایه پنجم

 

 

***

تکمیلی تدریس حجم 2

***

تکمیلی تدریس حجم 1

***

تدریس حجم

قسمت دوم

***

تدریس حجم

قسمت اول

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 19

***

تدریس محیط دایره

قسمت دوم

 

***

تدریس محیط دایره

قسمت اول

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 17

***

تکمیلی تدریس مساحت ذوزنقه

***

تدریس مساحت ذوزنقه

***

تدریس جمع عددهای اعشاری

***

تدریس عددهای اعشاری

قسمت دوم

***

تدریس عددهای اعشاری

قسمت اول