لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوهای آموزشی ریاضی-پایه پنجم

***

تکمیلی تدریس تقارن محوری و تقارن مرکزی

***

تدریس تقارن مرکزی

***

روش رسم نیمساز

***

تدریس چندضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 13

***

تدریس زاویه و نیمساز

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 12

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 11

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 10

***

تدریس درصد

قسمت دوم

***

تدریس درصد

قسمت اول

***

تدریس تناسب

قسمت دوم

***

تدریس تناسب

قسمت اول

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 8

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 7

***

تصحیح کاربرگ ورزش مغز 6

***

تدریس نسبت های مساوی

قسمت دوم

***

تدریس نسبت های مساوی

قسمت اول

***

تصحیح تمرین های مرورفصل دوم

صفحات 44 و 45

***

تدریس نسبت

قسمت دوم

***

تدریس نسبت

قسمت اول

***

تدریس تقسیم کسرها

قسمت سوم

***

تدریس تقسیم کسرها

قسمت دوم

***

تدریس تقسیم کسرها

قسمت اول