لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی 2

سنجش 10

******

مسئله ی اندازه گیری

****

اندازه گیری

*****

 

جمع و تفریق فرآیندی سه رقمی همراه با شکل و جدول

*****

اندازه گیری

****

صفحه 80

 

*****

 

صفحه 77

*****

 تقریب 3 رقمی

 

 *****

 

حذف نامطلوب

   *****

 

عدد سازی 

 

 

                                تدریس ساعت

                 *****

 

                 جمع و تفریق فرآیندی

                         *******      

                  فیلم تابستانه