لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

خوشنویسی پایه اول

 

آموزش زیبا نویسی (آ ، ب ، د ) به همراه کلمات 

 

آموزش حرف ( م) به همراه کلمه نویسی

 

آموزش زیبا نویسی (س ) و (و)

 

آموزش خوشنویسی و اوریگامی نهنگ جهت افزایش دقت و تمرکز و مهارت دست ورزی

 

آموزش حرف (ن) و کلمات مربوط به آن و مروری بر جلسات گذشته 

 

آموزش زیبا نویسی نشانه ( ای)

 

آموزش اوریگامی خرگوش و زیبا نویسی (ه) 
به صورت ساده و متصل در کلمات به همراه
مروری بر آموزش حروف در جلسات گذشته

 

آموزش زیبا نویسی حرف ( ک) و ترکیب آن 
به همراه آموزش اوریگامی یلدایی

 

آموزش حرف (گ) و مروری بر حروف ( ک،پ)

 

آموزش زیبا نویسی حروف ( ج،خ) به همراه آموزش اوریگامی پنگوئن

 

آموزش حرف ( ق) و تفاوت زیبانویسی آن با حرف ( ف)

 


آموزش زیبا نویسی حرف ( ل) و مروری بر حرف ( ق)
به همراه اوریگامی پروانه 

 

مروری بر آموزش  زیبا نویسی حرف ( ل) به همراه

انجام تمرینات مربوط به این حرف  در دفتر خوشنویسی

 

 

آموزش حرف (ص) 

 

 

آموزش اوریگامی ماهی 

 

آموزش حروف ( ع،غ) به صورت مستقل و متصل 

 

آموزش زیبا نویسی حروف ( ط،ظ) در کلمات  به همراه آموزش مجدد حروف ( ع،غ) 

 

اوریگامی زیبای دختر هنرمند و توانا

 

آموزش صفحات (۳۱،۳۲،۳۳) از کتاب دبستانی خوش خط 
با تاکید بر حروف( ج،چ،ح،خ،ص) به همراه مروری بر آموزش جلسه گذشته

 

 اوریگامی تنگ زیبای دختر توانا 

 

 

صفحات ( ۳۶،۳۸ ) از کتاب دبستانی خوش خط تدریس شد و

آموزش زیبا نویسی این کتاب به پایان رسید .

 

 

 اوریگامی تنگ زیبای دختر توانا 

 

آموزش سطر نویسی به همراه آموزش اوریگامی لیوان

 

آموزش سطر نویسی

 

آموزش اوریگامی بستنی قیفی