لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی پایه چهارم

 

تمرین عدد نویسی

 

تحقیق در مورد جمعیت دنیا،کشور ایران و شهر تهران

در جهت تفهیم بهتر ارزش اعداد طبقه میلیون

 

 

مرور مفاهیم اولیه کسر و آموزش جمع کسرها با مخرج های مساوی