لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی پایه چهارم

انجام ضرب در قالب فعالیت پازلی 

انجام فعالیت شبیه سازی بازی هب به منظور کشف قواعد بخش پذیری بر اعداد

 

انجام فعالیت دست ورزی برای تدریس جمع و تفریق کسرها

 

دست ورزی ساخت کسرهای مساوی با کسر ۱/۲ و

پرداختن به مفهوم جمع و تفریق کسرها با مخرج های نامساوی با کمک کاغذ و طلق