لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی پایه پنجم

تمرین ضرب و تقسیم اعداد به صورت تکنیکی و فرایندی در قالب جدول اعداد 

 

 

 

فعالیت نقاشی برای شناخت ارزش مکانی اعداد تا مرتبه میلیارد

 

 

آموزش جمع کسرها و یکی کردن مخرج ها با اوریگامی ( کاغذ و تا )

 

 

تدریس تقسیم یک عدد طبیعی بر عدد طبیعی دیگر به صورت عملی با محاسبه و شکل و محور
با محوریت مفهوم سازی، نماد سازی و کشف راهبرد حل تقسیم

 

 
تدریس تقسیم یک کسر بر یک عدد طبیعی به صورت عملی با محاسبه و شکل و محور
با محوریت مفهوم سازی، نماد سازی و کشف راهبرد حل تقسیم

 

 

تدریس تقسیم یک عدد طبیعی بر کسر به صورت عملی با محاسبه و شکل و محور
با محوریت مفهوم سازی، نماد سازی و کشف راهبرد حل تقسیم