لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

محتوای آموزشی ریاضی پنجم

فصل سوم

ویدئوی آموزشی مفهوم نسبت و تناسب

ویدئوی آموزشی تکنیک طرفین وسطین

 

 

 

 

 

 

تناسب

ویدئوی آموزشی صفحه58

 

 

ویدئوی آموزشی صفحه 56

 

ویدئوی آموزشی صفحه 57