لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

طرح سواد خواندن (پرلز)

خواندن آغاز راه یادگیری و اساس یادگیری تمام مهارت هاست.

کودکان با خواندن وارد دنیایی جدید می شوند و شروع خواندن برای آن ها به معنای شروع ارتباط با دیگران است.

خواندن برای کسب اطلاعات و استفاده از آن در زندگی روزمره  از اهداف طرح «سواد خواندن» می باشد.

درک مطلب در سواد خواندن (پرلز) طی ۴ فرآیند صورت می گیرد:

-تمرکز و بازیابی اطلاعاتی که به صراحت در متن بیان شده

-استنباط مستقیم و نتیجه گیری ساده

-تفسیر و تلفیق ایده ها و اطلاعات از متن

-بررسی و ارزیابی محتوا و قضاوت عناصر و اتفاقات پیش آمده در متن