لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

آموزش مفاهیم علوم

مشاهده و ازمایش( موجود زنده و غیر زنده) 


مشاهده و ازمایش ( حس چشایی)

 

 

ویدیو مشاهده و ازمایش(تخم مرغ شناور)

 

 

ویدیو مشاهده و ازمایش(علوم_رنگ)

 

 

 

 

 

 

*****

          ویدیو مشاهده و ازمایش (علوم)